Thông tư 23/2019/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 218/2016/TT-BTC cấp giấy phép quản lý vũ khí)

Nội dung Thông tư 23/2019/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 218/2016/TT-BTC cấp giấy phép quản lý vũ khí)

Thông tư 23/2019/TT-BTC sửa đổi thông tư 218/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.