Thông Tư 22/2018/TT-BTC (Quy định quản lý phí thẩm định điều kiện để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá)

Nội dung Thông Tư 22/2018/TT-BTC (Quy định quản lý phí thẩm định điều kiện để cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.