Thông Tư 07/2019/TT-BTTTT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Chất Lượng Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Viễn Thông

Nội dung Thông Tư 07/2019/TT-BTTTT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Chất Lượng Dịch Vụ Điện Thoại Trên Mạng Viễn Thông

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành