Quyết Định 829/QĐ-TCT (Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn)

Nội dung Quyết Định 829/QĐ-TCT (Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn)

Ngày 16/4/2018, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn mới nhằm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước.