Quyết định 1503/QĐ-TCHQ (Quản lý nợ thuế)

Nội dung Quyết định 1503/QĐ-TCHQ (Quản lý nợ thuế)

Ngày 18/5/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1503/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt là quản lý nợ thuế). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.