Quyết Định 1037/QĐ-TTg Năm 2019 Về Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Kiến Trúc

Nội dung Quyết Định 1037/QĐ-TTg Năm 2019 Về Kế Hoạch Triển Khai Thi Hành Luật Kiến Trúc

Quyết định 1037/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành