Quyết Định 1030/QĐ-TTg Năm 2019

Nội dung Quyết Định 1030/QĐ-TTg Năm 2019

Quyết định 1030/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.