Nghị định 130/2018/NĐ-CP (Hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử dịch vụ chứng thực chữ ký số)

Nội dung Nghị định 130/2018/NĐ-CP (Hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử dịch vụ chứng thực chữ ký số)

Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Tóm tắt nội dung Nghị định 130/2018/NĐ-CP
Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số.

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo Nghị định mới, thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ thay vì 60 ngày như trước đây.

Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

– Có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất giữ nguyên thời hạn giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn 10 năm. Chứng thư số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn 05 năm.

Nghị định này có hiệu lực từ này 15/11/2018.