Mẫu Sổ Đăng Ký Cổ Đông Của Công Ty Cổ Phần

Nội dung Mẫu Sổ Đăng Ký Cổ Đông Của Công Ty Cổ Phần

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

– Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

– Căn cứ Điều lệ công ty Công ty cổ phần …..

  1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Tên giao dịch                        : …..

Tên viết tắt                : …..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……. cấp ngày ……

Địa chỉ trụ sở chính : ………

  1. Vốn điều lệ : ……. đồng (……)
  2. Tổng số cổ phần : …… cổ phần (………)

            – Cổ phần cổ đông đã mua: …….. cổ phần (……)

            – Cổ phần chào bán: …. cổ phần.

            Loại cổ phần:

            – Cổ phần phổ thông: …… cổ phần (……)

            – Cổ phần ưu đãi: ….. cổ phần

            – Mệnh giá cổ phần: ……. đồng (……)

  1. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng loại: