Mẫu Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ

Nội dung Mẫu Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.