Mẫu Phiếu Thu

Nội dung Mẫu Phiếu Thu

Mẫu Phiếu Thu mới nhất theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn ghi Phiếu thu
Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.

  • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
  • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
  • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
  • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
  • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
  • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).