Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế

Nội dung Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng.