Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc

Nội dung Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc

Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa là những thỏa thuận mang tính “định khung” giữa các đối tác có mong muốn tạo dựng quan hệ mua – bán đối với một/một vài loại hàng hóa cụ thể trong tương lai gần. Hợp đồng này có ý nghĩa trong việc đánh dấu bước hợp tác đầu tiên giữa hai bên; tạo ra một con đường, một hướng đi trong chiến lược hợp tác, phát triển giữa hai bên. Nội dung hợp đồng thường là các quy định chung chung, chưa xác định rõ về từng thời điểm giao hàng kèm theo số lượng, chủng loại, giá cả cho thời điểm giao hàng đó, hoặc nếu có quy định, thì thường quy định “khung”, giao động trong một khoảng thời gian, bước giá.v.v.. Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hoàng hóa thường được đại diện có quyền lực cao nhất/đại diện pháp luật giữa hai đối tác ký trong những sự kiến có tính “đối ngoại” giữa hai bên. Sau khi ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa, các bên có thể tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng, Hợp đồng mua bán hàng hóa cho từng đợt hoặc Đơn đặt hàng. Người đại diện ký các văn bản tiếp theo này có thể không nhất thiết phải là người có quyền lực, đại diện pháp luật của hai bên, có thể là những vị trí ký theo sự ủy quyền.