Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Ruộng Đất

Nội dung Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Ruộng Đất

Mẫu hợp đồng mua bán ruộng đất là văn bản được cá nhân, nhốm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên bán sẽ chuyển quyền sử dụn ruộng đất của bản thân/ theo ủy quyền cho bên mua còn bên mua sẽ trả tiền cho bên bán.