Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Dân Quân Tự Vệ

Nội dung Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Dân Quân Tự Vệ

Mẫu đơn xin xác nhận dân quân tự vệ là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận một hoặc một số cá nhân nhất định thuộc thành phần dân quân tự vệ.