Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Chủ Hộ

Nội dung Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Chủ Hộ

Mẫu đơn xin thay đổi chủ hộ được sử dụng khi chủ hộ hiện tại đã mất, chủ hộ hiện tại bị Tòa án tuyên là mất năng lực hành vi dân sự… Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, người được thay thế làm chủ hộ…