Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Hội Đồng Nhân Dân Phường

Nội dung Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Hội Đồng Nhân Dân Phường

Mẫu đơn xin rút khỏi Hội đồng nhân dân phường là văn bản của Đại biểu Hội đồng nhân dân xin rút khỏi Hội đồng nhân dân khi không thể tiếp tục đảm nhiệm được nhiệm vụ trong Hội đồng nhân dân.