Mẫu Đơn Xin Dời Đồng Hồ Điện

Nội dung Mẫu Đơn Xin Dời Đồng Hồ Điện

Mẫu đơn xin dời đồng hồ điện là văn bản của cá nhân/tập thể/hộ gia đình sử dụng dịch vụ điện gửi đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ điện với mục đích xin dời đồng hồ điện đến một vị trí khác với lý do chính đáng.