Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Điện Nước

Nội dung Mẫu Bảng Kê Thanh Toán Tiền Điện Nước

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện nước Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.