Luật Tổ Chức Quốc Hội số 57/2014/QH13

Nội dung Luật Tổ Chức Quốc Hội số 57/2014/QH13

Luật Tổ chức Quốc hội 2014 số 57/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 quy định nhiều điểm mới đáng chú ý về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức của Quốc hội.

Luật quy định tách bạch rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội với các cơ quan khác của Quốc hội là quy định đáng ý của luật này. Luật tổ chức Quốc hội quy định Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua đó, nhấn mạnh nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định cụ thể công tác bầu cử với Hội đồng bầu cử quốc gia; làm rõ thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội. Song song đó là quy định cụ thể hóa vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, tạo sự chủ động cho Hội đồng, Ủy ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, luật này cũng có quy định, đây là một trong các nhệm vụ của UBTVQH, theo đó, tùy theo tính chất, nội dung của vấn đề cần được giải thích, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội xây dựng dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, một điểm mới được quy định bổ sung tại luật này đó là việc lấy ý kiến nhân dân, trưng cầu dân ý được quy định tại Điều 19 luật này. Theo đó, Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội. Kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu ý dân.

Quyền tham gia làm thành viên và tham gia hoạt động
Luật tổ chức quốc hội 2014 cũng quy định mới về quyền tham gia làm thành viên và tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Theo đó tại điều 30 luật này, quy định, Đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. Căn cứ vào năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia làm thành viên của Hội đồng dân tộc hoặc một Ủy ban của Quốc hội.

Trên cơ sở đăng ký của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội lập danh sách thành viên Hội đồng, Ủy ban trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Luật Tổ chức Quốc hội 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.