Luật Thủ Đô số 25/2012/QH13

Nội dung Luật Thủ Đô số 25/2012/QH13

Luật Thủ Đô số 25/2012/QH13 quy định vị trí, vai trò của Thủ đô được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012.

Luật Thủ Đô năm 2012 bao gồm 04 Chương, 27 Điều, quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô được áp dụng đối với toàn thành phố Hà Nội được mở rộng theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, thậm chí đối với cả các tỉnh, thành phố lân cận thuộc Vùng Thủ đô.

Với vị trí là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, Hà Nội có trách nhiệm đảm an toàn, thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cho việc tổ chức các chương trình, sự kiện quốc gia, quốc tế trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, Thủ độ cũng phải chủ động phối hợp và hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng Thủ đô và cả nước thông qua việc mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác cùng phát triển.

Có một loại danh hiệu khen thưởng chỉ có ở Luật Thủ Đô năm 2012. Đó là danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô – hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích người nước ngoài đã có đóng góp cho Thủ đô, góp phần mở rộng, tăng cường tình hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước ta nói chung.

Quy định này không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lý đối với người được phong tặng vì “Công dân danh dự” không phải là “Công dân” của Việt Nam được quy định trong Hiến pháp và Luật quốc tịch. Đây là sự bổ sung hình thức khen thưởng chưa được Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành quy định.

Ngoài ra, tại Điều 20 luật này, mức xử phạt vi phạm hành chính tại Hà Nội sẽ cao hơn 02 lần so với quy định trong ba lĩnh vực văn hóa, đất đai, xây dựng. Đồng thời, Luật cũng quy định mang tính nguyên tắc về thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức xử phạt “cao hơn” và giao Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó. Đây là sự sửa đổi cần thiết nhằm gia tăng tính răn đe, hạn chế vi pham, phù hợp với tính chất của một địa bàn đặc biệt vốn được xem như là “bộ mặt” của nước nhà.

Luật Thủ Đô năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.