Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi

Nội dung Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi đã được Chính phủ trình lên Quốc hội để xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Chính phủ đã phân công Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi).