Luật Hợp Tác Xã số 23/2012/QH13

Nội dung Luật Hợp Tác Xã số 23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 , liên hiệp hợp tác xã quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012.

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 gồm 9 chương, 64 Điều, quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Theo định nghĩa, Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; bảo đảm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tổ chức chặt chẽ với tư cách là một tổ chức kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Các quy định của Luật này hướng tới việc bảo đảm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên thị trường thông qua việc phân rõ hơn quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân (đại hội thành viên, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát, giám đốc) trong cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đặc biệt là việc tách bạch rõ chức năng quản lý với chức năng điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; bảo đảm quyền làm chủ của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với mọi vấn đề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với quyền biểu quyết như nhau không phụ thuộc mức vốn góp.

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Luật Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.