Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13

Nội dung Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13

Luật Đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Nội dung Luật Đầu tư 2014 quy định hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Theo đó, luật này có nhiều điểm mới, nổi bật hơn so với luật đầu tư 2005.

Bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà Đầu tư trong nước.
Cụ thể, điểm mới đáng chú ý nhất tại luật này đó là việc bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà Đầu tư trong nước. Khác với quy định trước đây buộc dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh, quy định tại Luật đầu tư 2014 có quy định nhà đầu tư chỉ cần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật Đầu tư 2014 có mở rộng các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh như cấm đầu tư kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; mẫu vật các loại thực vật hoang dã theo quy định…

Áp dụng ưu đãi đầu tư
Ngoài ra, luật cũng quy định bổ sung thêm quy định về áp dụng ưu đãi đầu tư, theo đó áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư, luật 2014 cũng bổ sung thêm các đối tượng được hưởng ưu đãi như sản xuất sản phẩm điện tử , sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ôtô, phụ tùng ôtô, đóng tàu; sản xuất sản phẩm công nghệ hổ trợ cho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm trên…

Luật cũng quy định thêm các đối tượng được ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật.
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, khi có quy định mới về ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi nhà đầu tư đang hưởng thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó. Tuy nhiên, quy định này trên không áp dụng trong trường hợp thay đổi vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Nếu nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư thì sẽ được xem xét giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau:

+ Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế.

+ Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

+ Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Nếu muốn áp dụng quy định này, nhà đầu tư phải có yêu cấu bằng văn bản trong vòng 3 năm kể từ ngày quy định mới được áp dụng.

Quy định thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Một điểm mới đáng chú ý của luật này đó là việc quy định thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật đầu tư 2005 quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới, tuy nhiên điều này được sửa đổi tại luật tư 2014.

Cụ thể, tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau: có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; Có tổ chức kinh tế theo quy định trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;…

Giãn tiến độ đầu tư:
Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nếu giãn tiến độ thực hiện thì nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không được vượt quá 24 tháng, trong trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Đề xuất giãn tiến độ cần phải có những nội dung chính sau:

– Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ.

– Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án

– Kế hoạch thực hiện dự án: gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và thời điểm đưa dự án vào hoạt động

– Cam kết về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Các danh mục ban hành kèm Luật Đầu tư 2014
Ban hèm kèm Luật Đầu tư 2014 là các phụ lục sau:

– Danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh.

– Danh mục hóa chất khoáng vật

– Danh mục các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

– Danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: bao gồm 267 ngành nghề được liệt kê cụ thể

Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.