Luật Cơ Quan Đại Diện Việt Nam ở Nước Ngoài số 33/2009/QH12

Nội dung Luật Cơ Quan Đại Diện Việt Nam ở Nước Ngoài số 33/2009/QH12

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2009.

Nội dung Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện như thúc đẩy quan hệ chính trị – xã hội, quôc phòng – an ninh; phát triển kinh tế xã hội đất nước, thúc đẩy văn hóa, nhiệm vụ lãnh sự…

Bên cạnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cơ quan đại diện, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009 còn quy định về việc quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, quy định về cơ quan đại diện, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện.

Các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của cơ quan đại diện; thành lập, tạm đình chỉ, chấm dứt hoạt động; kinh phí, trụ sở, cơ sở vật chất. Thành viên cơ quan đại diện về tiêu chuẩn, các chức vụ ngoại giao, chức vụ lãnh sự cũng như vấn đề chỉ đạo, quản lý, giám sát và phối hợp công tác đối với cơ quan đại diện cũng được quy định trong luật này.

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 02/09/2009.