Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi số 06/2012/QH13

Nội dung Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi số 06/2012/QH13

Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi được Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012.

Luật Bảo hiểm tiền gửi hiện hành bao gồm 07 Chương, 39 Điều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 có những quy định tiến bộ về việc tham gia bảo hiểm tiền gửi là bắt buộc, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền huỷ bỏ tư cách thành viên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; quy định về việc áp dụng cơ chế bảo hiểm tiền gửi có hạn mức quy định về trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền…

Theo đó, Luật bảo hiểm tiền gửi qui định việc trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền phải được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Toà án mở thủ tục phá sản hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền.

Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó.

Đặc biệt, Luật Bảo hiểm tiền gửi còn quy định về thu hồi tiền bảo hiểm sau chi trả. Theo đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi với số tiền bảo hiểm đã chi trả; được phân chia giá trị tài sản theo thứ tự thanh toán như đối với người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị buộc giải thể do không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản; được quyền tham gia vào quá trình quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.