Công Văn 6012/BCT-TTTN 2019 Kinh Doanh Xăng Dầu

Nội dung Công Văn 6012/BCT-TTTN 2019 Kinh Doanh Xăng Dầu

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt ‘s (Platt Singapore).
* Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.

1 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 100 đồng/lít xăng E5, 500 đồng/lít xăng RON95, 500 đồng/lít dầu điêzen, 500 đồng/lít dầu hỏa, 500 đồng/kg dầu madút.
2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 100 đồng/lít xăng E5, 500 đồng/lít xăng RON95, 500 đồng/lít dầu điêzen, 500 đồng/lít dầu hỏa, 500 đồng/kg dầu madút.